zasady pobytu

Regulamin

Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu naszego apartamentu. Osoba, która dokona rezerwacji oraz wpłaci zadatek, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

I.REZERWACJA

Zapytanie o rezerwację (zapytanie o dostępność apartamentu) można wykonać:

 • w formie elektronicznej, wypełniając formularz na naszej stronie
 • wysyłając zapytanie o dostępność terminu mailowo podaj adres email
 • lub telefonicznie.

Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu, otrzymacie Państwo odpowiedź na złożone zapytanie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Odpowiedź powyższa zawierać będzie informację na temat dostępności apartamentu, całkowitego kosztu najmu oraz wysokości zadatku.

A) ZADATEK:

 • Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie i wynosi przeważnie 30% kwoty całkowitej.
 • Rezerwacja ustalonego wcześniej terminu najmu następuje w momencie zaksięgowania zadatku na naszym koncie bankowym, którego numer prześlemy Państwu drogą elektroniczną.
 • W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko oraz rezerwowany termin.

B) POTWIERDZENIE REZERWACJI:

W ciągu 24H od wpływu zadatku na nasze konto dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.

C) FORMY PŁATNOŚCI:

 • Gotówką lub kartą  przy odbiorze kluczy.

II. WARUNKI NAJMU:

 • Koszt najmu podany w potwierdzeniu rezerwacji zawiera koszt zużycia MEDIÓW.
 • Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeżeli śpią we własnym łóżeczku i nie wymagają dodatkowej pościeli.
 • Minimalny okres najmu wynosi 2 doby.
 • Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.
 • W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
 • Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie należności za okres najmu oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 • Najemca zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał. Serwisy śniadaniowe i obiadowe należy umyć i umieścić na ich miejscach. Przestawione meble należy z powrotem przenieść na pierwotne miejsce. W przypadku pozostawienia apartamentu w stanie zastanym, opłata za sprzątanie końcowe w wysokości 50 zł nie będzie naliczana.
 • Klient zobowiązany jest do poinformowania wynajmującego o planowanej godzinie odbioru kluczy (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej dzień przed przyjazdem. Przekazanie apartamentu może nastąpić od godziny 15.00. Opuszczenie apartamentu musi  nastąpić do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 • Przekazywane przez nas apartamenty są posprzątane, sprawne, umeblowane i wyposażone. Na osobach które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały najmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym.
 • Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania wynajmującego o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa w całości Klient.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
 • Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje sie apartament, w apartamencie oraz wyposażeniu apartamentu. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakakolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu. W związku z powyższym najemca zobowiązuje się korzystać z apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością zwracając szczególna uwagę na właściwe użytkowanie instalacji wodnej (oraz jej urządzeń) oraz instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie do  500 zł , w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta .
 • Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z apartamentu z przyczyn niezależnych od wynajmującego.
 • Goście odwiedzający Klientów Apartamentów, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 • W przypadku zgubienie kluczy przez Wynajmującego będzie pobierana opłata w wysokości 50 zł.
 • Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji (podczas przekazania kluczy) osobom w stanie nietrzeźwym , osobom nieletnim , osobom pod wpływem, środków odurzających , zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia .
 • Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ
 • Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 • Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU !

Zarezerwuj apartament dla siebie

Zobacz resztę apartamentów